I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.WŁAŚCICIEL SERWISU - AZZEAL ARKADIUSZ JANCZAK z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 18A, lok. 148, 20-701 Lublin, NIP 7131785181, REGON 388653738, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra d.s. Rozwoju, Pracy i Technologii.

2.REGULAMIN - niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu.

3.SERWIS www.azzeal.com - prowadzona przez AZZEAL ARKADIUSZ JANCZAK na zasadach określonych w Regulaminie, Serwis aukcyjny lub inaczej platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie https://azzeal.com.

4.REJESTRACJA – proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu wymaganych danych, akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta.

5. KONTO - rejestracja Użytkownika na platformie; utworzone Konto zawiera dane osobowe; 

6. UŻYTKOWNIK – oznacza każdą osobę fizyczną, która po zarejestrowaniu się w Serwisie jest uprawniona do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu zaspokojenia swoich osobistych potrzeb, które nie są związane z działalnością zawodową.

7. SPRZEDAJĄCY- Użytkownik będący osobą fizyczną, podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary. Użytkownik ten sam wystawia swoje Towary i może ustalać politykę zwrotów. 

8. KUPUJĄCY - Użytkownik, będący osobą fizyczną, podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary.

9. TOWAR - oznaczają przedmiot, którego sprzedaż nie jest zabroniona przez obowiązujące prawo krajowe i który Użytkownik umieścił w odpowiednim katalog Serwisu, w celu sprzedaży.

10. OFERTA - propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego.  

11. TRANSAKCJE - procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami.

12. KONSUMENT - Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Serwisie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 

II. REJESTRACJA

1. Z usług Serwisu mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18 roku życia.

2. Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa. Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać Oferty zamieszczone w Serwisie. 

3. Rejestracja w Serwisie jest obowiązkowa - w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu (np. zamieszczenie Oferty, dodanie Towaru do ulubionych, dodanie Towaru do koszyka, złożenie zapytania do Oferty itp.) 

4. Użytkownicy dokonują Rejestracji, za pomocą odpowiedniego formularza, po podaniu wyszczególnionych w nim danych, w tym adresu e-mail, hasła oraz podaniu nazwy Użytkownika.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do całości zasobów Serwisu.

7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Logowanie do Serwisu za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych Serwisów współpracujących z www.azzeal.com, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej AZZEAL.

8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

9. Użytkownik Serwisu, może w każdej chwili usunąć swoje Konto, bez podawania przyczyny.

10. Właściciel Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu,

dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela Serwisu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela Serwisu.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Serwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

12. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),

korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Właściciela Sklepu,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

III. OFERTY

1. Sprzedający sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach portalu formularz, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji. Informacje zawarte w treści Oferty winny dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu.

2. Treść Oferty powinna być rzetelna i zgodna ze stanem rzeczywistym. Nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka, producent czy rozmiar.

3. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów oraz zawierać cenę brutto (zawierającą podatek od towarów i usług) w złotych polskich.  Cena Towaru zamieszczona w Serwisie zawiera prowizję, ustaloną zgodnie z taryfikatorem określonym w Rozdziale VI pkt 4 Regulaminu. 

4. Sprzedający w momencie wypełniania formularza Oferty, w celu umieszczenia w Serwisie, jest informowany o wysokość prowizji od wystawionego Towaru. Znajomość tego faktu dodatkowo potwierdza w formularzu Oferty, z chwilą akceptacji wszystkich danych niezbędnych do jej zamieszczenia.

5. Użytkownik w formularzu Oferty nie może ujawnić swoich danych oraz jakichkolwiek danych kontaktowych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości naruszające obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również, których wystawienie, może być uznane, za naruszające dobre obyczaje. 

6. Zabrania się sprzedaży używanej bielizny lub używanych strojów kąpielowych oraz replik i Towarów podrabianych.  Niniejsze produkty nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

7. Ofertę należy przyporządkować do właściwej kategorii produktów, odpowiadającej specyfice Towaru.

8. W związku z opublikowaniem Oferty na Portalu Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.

9. Wykonując czynności, o których mowa w punktach poprzedzających, Sprzedający zleca AZZEAL publikację Oferty. Oferta pojawia się w Serwisie dopiero po wstępnej weryfikacji kontroli autentyczności Towaru, dokonanej przez Właściciela platformy, która to nie rodzi roszczenia po stronie Kupujących. 

10. W przypadku negatywnej wstępnej kontroli autentyczności Towaru AZZEAL może zażądać dokumentów od Sprzedającego, które potwierdzą autentyczność. Nieprzedłożenie dokumentów w terminie 5 dni roboczych stanowi cofnięcie Oferty przez Sprzedającego.

11. Od momentu opublikowania Oferty Sprzedający jest związany jej treścią. W chwili opublikowania Oferty, Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie jej opisu (treści i zdjęć) w celach promocyjno- marketingowych zarówno w portalu www.azzeal.com jak i w ramach współpracy w innych portalach współpracujących z AZZEAL.

12. Sprzedający przez czas publikacji Oferty ma możliwość jej edycji i zmiany.

13. Sprzedający może również usunąć Ofertę z Serwisu, bez podawania powodu. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy żaden Użytkownik nie dodał Towaru do koszyka, z zamiarem złożenia zamówienia.

14. Zakończenie Oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez Sprzedającego lub gdy dojdzie do kupna Towaru z Oferty.

IV. PRZEBIEG TRANSAKCJI

1. AZZEAL nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami oraz nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

2. Stroną Umowy z Kupującym jest zawsze właściciel przedmiotu sprzedaży, w imieniu którego działa AZZEAL jako pełnomocnik umocowany do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz do przyjęcia zapłaty ceny. 

3. Przedmioty Sprzedaży oferowane w serwisie AZZEAL podlegają zwrotowi na zasadach wskazanych w ogłoszeniu przez Sprzedającego, nie są objęte rękojmią ani gwarancją posprzedażową. 

4. AZZEAL nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne ani wady fizyczne Przedmiotu Sprzedaży. W każdym przypadku Sprzedający, jako wystawca oferty może indywidualnie takie zapisy zamieścić w swoim ogłoszeniu. 

5. Kupujący zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub innego o podobnym znaczeniu.

6. Kupujący, po dokonaniu Transakcji, automatycznie otrzymuje na swoją skrzynkę e-mail, wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich jej istotnych elementów, w tym datę i godzinę kupna, informację o przedmiocie transakcji, kwocie zamówienia oraz wysokości kosztów wysyłki.

7. Sprzedający, po dokonaniu transakcji, automatycznie otrzymuje na swoją skrzynkę e-mail, wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich jej istotnych elementów, w tym datę i godzinę sprzedaży, informację o przedmiocie transakcji, kwocie, za jaką Towar został sprzedany oraz informacją, będącą zobowiązaniem do wysyłki Towaru.

8. Przy realizacji umowy AZZEAL pośredniczy jako pełnomocnik każdej ze stron. Oznacza to, że przy realizacji transakcji portal nie ma obowiązku wskazywania danych drugiej strony Transakcji. W uzasadnionych przypadkach AZZEAL może wskazać dane Kupującego Sprzedawcy.

9. Kupujący w związku z zawartą umową dokonuje zapłaty za Towar za pośrednictwem portalu AZZEAL w ten sposób, że Sprzedający upoważnia AZZEAL do otrzymania w jego imieniu i na jego rzecz płatności związanych z zawartą Transakcją. AZZEAL uprawniony jest do pomniejszenia należnej Sprzedającemu kwoty z tytułu sprzedaży Towaru o należną AZZEAL prowizję (wynagrodzenie).

10. W ramach portalu www.azzeal.com Kupujący dokonuje zapłaty, za pomocą dostępnych w Serwisie metod płatności:

- przelewem na numer Konta bankowego:

dla wpłat w walucie PLN: 25 1050 1953 1000 0097 3926 5321,

dla wpłat w walucie EUR: PL 44 1050 1953 1000 0097 4063 1321,

- płatnością za pośrednictwem bramki płatniczej IMOJE,

- płatnością za pomocą karty płatniczej Mastercard, Visa.

11. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty najpóźniej w przeciągu jednego dnia kalendarzowego 

(z uwzględnieniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy – tj. Dz. U 2020, poz. 1920), następującego po dniu, w którym zawarł umowę. AZZEAL zastrzega sobie prawo anulowania zakupu naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym (warunek rozwiązujący).

12. Sprzedający zobowiązany jest do wysyłki Towaru, na otrzymany od AZZEAL adres, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy. Sprzedający wysyła Towar na własny koszt, za pomocą wybranej przez siebie firmy kurierskiej. Odbiór osobisty Towaru przez AZZEAL nie jest możliwy.

13. Po otrzymaniu Towaru AZZEAL dokonuje właściwej weryfikacji jego oryginalności oraz zgodności z opisem zawartym w treści Oferty. Dopiero, gdy Towar, przejdzie pozytywnie właściwą weryfikację, następuje jego wysyłka do Kupującego, a zapłata za Towar zostaje przekazana Sprzedającemu, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu. Na Kupującym ciąży obowiązek zapłaty za wysyłkę (20 zł) i kwota ta doliczana jest do zamówienia. W przypadku wysyłek zagranicznych cennik za wysyłkę Towaru będzie podany w załączniku do Regulaminu. 

14. Wypłaty dla Sprzedających z tytułu sprzedaży Towaru będą realizowane przez AZZEAL raz w tygodniu, tj, w każdą środę tygodnia (lub poprzedzający dzień roboczy, gdyby środa tygodnia okazała się dniem wolnym od pracy). Należność za sprzedaż zostanie przekazana na przypisany do Konta Sprzedającego numer rachunku bankowego.

15. Towary zweryfikowane przez AZZEAL otrzymują właściwe oznaczenia, które uniemożliwiają właściwe korzystanie z Towarów do momentu ich usunięcia.

16. Towar, który nie przejdzie pozytywnie właściwej weryfikacji (brak zgodności z ogłoszeniem, brak oryginalności) zostaje zwrócony Sprzedającemu, a cena sprzedaży zostaje zwrócona Kupującemu (warunek rozwiązujący umowy sprzedaży). Sprzedający zobowiązany będzie do pokrycia kosztów nieudanej transakcji w wysokości 2% ceny sprzedaży Towaru w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, na podany przez AZZEAL numer rachunku bankowego. Do czasu pokrycia kosztów weryfikacji, AZZEAL uprawniony jest do zatrzymania Towaru. Po rozliczeniu nieudanej Transakcji Towar zostaje zwrócony Sprzedającemu z zastrzeżeniem, że na Sprzedającym ciąży obowiązek wyboru i opłaty firmy kurierskiej w celu odbioru Towaru, który nie przeszedł pozytywnie weryfikacji (lub organizacja innego równoważnego sposobu jego zwrotu).

V. ROLA AZZEAL

1. AZZEAL nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach portalu www.azzeal.com,  ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji. Nie ponosi odpowiedzialności również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, będących konsekwencją naruszeń postanowień Regulaminu.

Nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników. AZZEAL ponosi odpowiedzialność, określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz jeżeli taką odpowiedzialność przyjęto, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Jeżeli Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa AZZEAL może:

zmienić wskazaną przez Sprzedającego kategorię produktów, w której jest publikowana dana Oferta.

zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę z zastrzeżeniem, że dotychczas zawarta w ramach niej umowa pomiędzy Użytkownikami zachowuje ważność.

3. AZZEAL może weryfikować przestrzeganie Regulaminu. Weryfikacja Użytkownika w tym zakresie następuje poprzez nawiązanie Kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jej przebiegu.

4. W przypadku powzięcia wiadomości, że działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu AZZEAL, w zależności od rodzaju, skali oraz okoliczności naruszenia może:

udzielić upomnienia Użytkownikowi również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej;

ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych funkcji portalu;

uzależnić korzystanie z Serwisu www.azzeal.com od potwierdzenia przez Użytkownika wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji;

zablokować na czas określony Konto Sprzedającego, w sytuacji 3-krotnego następującego po sobie niedostarczenia sprzedanych Towarów do AZZEAL (zgodnie z zapisem w Rozdziale IV, punkt 12) lub jeśli produkt okazał się nieautentyczny. 

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu www.azzeal.com, w tym również odpowiedzialność odszkodowawczą względem Serwisu lub innych Użytkowników.

6. W przypadku blokady Konta Użytkownik posiada jedynie możliwość przeglądania Serwisu.

7. Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane lub nałożono na Konto ograniczenia funkcjonalności, nie może zarejestrować nowego Konta bez uprzedniej zgody AZZEAL.

8. AZZEAL jako Właściciel platformy i pośrednik pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie ustala polityki zwrotów. Towary wystawione w Serwisie należą do Sprzedających. Jeśli Towar pozytywnie przejdzie weryfikację autentyczności, zaś podane przez Sprzedającego parametry okażą się prawdziwe, nie ma możliwości zwrotu Towaru za pośrednictwem Serwisu. Nie wyklucza to możliwości zwrotu Towaru, w sytuacji ustalenia polityki zwrotów przez Sprzedającego lub wzajemnych ustaleń między Użytkownikami.

VI. PROWIZJE

1. Wystawienie Oferty w Serwisie www.azzeal.com jest bezpłatne. Każdy Sprzedający może wystawić dowolną ilość Ofert. 

2. Opłata, w postaci prowizji, pobierana będzie w przypadku sprzedaży Towaru. Obciążonym do zapłaty prowizji jest Sprzedający. Należności te są automatycznie naliczane i pomniejszają kwoty wypłacane Sprzedającemu, z tytułu zapłaty ceny za Towar. Sprzedający wyraża zgodę na dokonanie potrącenia należnego AZZEAL wynagrodzenia z przysługującymi mu należnościami pieniężnymi od Kupującego.

3. Za usługi świadczone w ramach Serwisu www.azzeal.com  AZZEAL nie wystawia faktur, ponieważ jest pośrednikiem między stronami Transakcji tj. Sprzedającym i Kupującym. Dowodem zakupu/sprzedaży jest wygenerowany mail, o którym mowa w Rozdziale IV punkt 6 i 7 regulaminu.

4. AZZEAL pobiera prowizję od każdej transakcji w wysokości:

15% od ceny brutto sprzedaży w przedziale do 10.000 zł

12% od ceny brutto sprzedaży w przedziale od 10.000 zł

10% od ceny brutto sprzedaży w przedziale od 30.000 zł

5. Towary z Ofert nie mogą mieć ceny, z naliczoną prowizją, niższej niż 300 zł.

9. W przypadku, kiedy Kupujący nie będzie zadowolony z kupionego przedmiotu, w ciągu 3 dni od jego otrzymania, może go wystawić w Serwisie jako Sprzedający, po takiej samej cenie, w jakiej sam kupił Towar. Prowizja naliczona do takiej Oferty wynosić będzie 2%.

VII. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Zabrania się sprzedaży Towarów podrobionych. Sprzedaż takimi Towarami podlega odpowiedzialności karnej i jest przez firmę surowo przestrzegana.

2. Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśniania AZZEAL prawidłowości wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu www.azzeal.com. Sprzedający ma obowiązek udzielenia wyczerpujących wyjaśnień związanych z przebiegiem transakcji.

3. Wszelkie materiały dostępne w Serwisie www.azzeal.com stanowią przedmiot praw AZZEAL lub Użytkowników. Dotyczy elementów grafiki, układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout), znaków Towarowych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie.

4. Każdorazowe pobieranie bądź wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie lub celu materiałów dostępnych w Serwisie www.azzeal.com  wymaga zgody AZZEAL i nie może naruszać postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa, interesów AZZEAL oraz Użytkowników.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasadniczo językiem, w którym zawierane są Transakcje, jest język polski. Ceny dotyczące danej Oferty również podawane są w walucie polskiej. 

2. W przypadku dostosowania Serwisu www.azzeal.com do wyświetlania w języku angielskim lub innym języku obcym, ceny Ofert podawane będą w EURO w obcojęzycznej wersji językowej. W sytuacji, gdy swoją Ofertę na stronie polskiej Serwisu wystawi obcokrajowiec, cena Oferty podawana będzie w walucie polskiej. Wszelkie rozliczenia międzywalutowe za sprzedaż dokonaną za pośrednictwem platformy następować będą wg średniego kursu EURO ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia Transakcji.

3. Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, AZZEAL przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

4. Sprzedający oraz Kupujący są anonimowi (występują w Serwisie pod nazwą (loginem)). Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach i zakresie określonym w Regulaminie dla potrzeb przeprowadzenia Transakcji. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał za pośrednictwem Portalu w związku z Transakcją, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych.

5. AZZEAL ma możliwość filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach udostępnionych narzędzi, w szczególności dotyczy to podejrzenia spamu, zawierających treści naruszające Regulamin lub w inny sposób mogących zagrażać bezpieczeństwu Użytkowników.

6. Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę, poprzez akceptację stosownej klauzuli, na wysyłanie Newslettera. Powyższe nie warunkuje korzystania z portalu www.azzeal.com.

7. Użytkownik może kontaktować się z AZZEAL w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

pisemnej, na adres: ul. Nałęczowska 18A/148, 20-701 Lublin

elektronicznej na adres e-mail info@azzeal.com lub za pomocą wyboru tematu korespondencji w ramach formularza Kontaktowego znajdującego się na stronie.

8. Właściciel Serwisu może Kontaktować się z Użytkownikami w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej na wskazane przez Użytkowników dane.

9. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika, usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez AZZEAL lub są realizowane niezgodnie z niniejszym Regulaminem, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony w poniższym punkcie.

10. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika (login), zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku, kiedy paczka była uszkodzona lub Towar w środku był niekompletny, dodatkowo powinien być dołączony protokół szkody spisany w obecności kuriera.

11. AZZEAL rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku informacji koniecznych do jej rozpatrzenia Serwis zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14-dniowy na rozpatrzenie reklamacji biegnie wówczas od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.

12. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na przypisany do Użytkownika adres e-mail. 

13. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji w ramach reklamacji. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez AZZEAL w ramach portalu www.azzeal.com będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed stałym Sądem Polubownym - Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie lub skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR dostępnej na stronie ec.europa.eu/odr.

14. Jeżeli jakikolwiek zapis Regulaminu zostanie uznany prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważny, pozostałe zapisy Regulaminu pozostają w mocy.

REGULAMIN KONKURSU “Konkurs AZZEAL - Wygraj ikoniczną torebkę JACQUEMUS!

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu pod hasłem “Konkurs AZZEAL - Wygraj ikoniczną torebkę JACQUEMUS!” (dalej: „Konkurs”) jest firma AZZEAL ARKADIUSZ JANCZAK z siedzibą w Lublinie (adres: Nałęczowska 18A/148, 20-701 Lublin, Lubelskie), NIP 7131785181, REGON 388653738 (dalej: „Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie wskazanej w § 5 ust. 1 poniżej jest Organizator Konkursu.

3. Fundatorem nagrody pieniężnej przeznaczonej na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1387) jest Organizator konkursu.

4. Właściciel portalu www.instagram.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu.

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847).

7. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.

 

§ 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 

1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu pod adresem: https://www.instagram.com/azzeal_com/ (dalej: „Profil”).

2. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2022 roku opublikowaniem współdzielonego posta konkursowego (@azzeal_com oraz @katekijo), o którym mowa w § 4.1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia 2022 roku do godziny 23:59. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 2 maja 2022 roku w komentarzu pod postem konkursowym.

 

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu: www.instagram.com (Instagram), a podane przez nią podczas rejestracji na Instagramie dane osobowe są prawdziwe, i która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała (dalej: „Uczestnik”).

2. W Konkursie nie mogą ̨brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

§ 4 ZASADY KONKURSU

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy pod postem konkursowym opublikowanym przez Organizatora na Profilu zamieścić autorską odpowiedź na zadanie konkursowe: „Czym urzeka Was twórczość domu mody JACQUEMUS?” oraz zaobserwować profil @azzeal_com oraz @katekijo (dalej: „Zadanie Konkursowe”).

2. Prawidłowym rozwiązaniem Zadania Konkursowego jest jego zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym w formie autorskiego opisu zgodnie z treścią Zadania konkursowego oraz zaobserwowanie wymienionych profili, opisanych w § 4 ust. 1 powyżej, przy czym powinno to nastąpić do godziny 23:59 dnia 30 kwietnia 2022 r.

3. Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 powyżej stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.

4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz. W przypadku wykonania Zadania Konkursowego więcej niż jeden raz Organizator pod uwagę weźmie tylko pierwsze z opublikowanych Zadań Konkursowych.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

6. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie Konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności opisy/komentarze/ zdjęcia zamieszczone w wykonaniu Zadania konkursowego stanowią jego wyłączną własność, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a także umieszczenie w nich wizerunków, w tym wizerunków osób trzecich oraz innych elementów reprezentujących prawa osób trzecich następuje za zgodą uprawnionych, w szczególności właścicieli praw do wizerunków, a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem.

8. W Konkursie nie będą brały udziału Zadania Konkursowe, które:

a. naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,

b. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp.,

c. są sprzeczne z regulaminem www.instagram.com.

9. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora.

10.  Laureata nagrody wskazuje Komisja Konkursowa.

11. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do 2 maja 2022 r. w komentarzu pod postem konkursowym.

12. Organizator zastrzega możliwość przesunięcia ogłoszenia wyników o którym mowa w ust. 13 powyżej w przypadku wystąpienia problemów technicznych niezależnych od Organizatora. Nowy termin/godzina prezentacji wyników Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora na profilu Instagram

 

§ 5 NAGRODA

 

1. W Konkursie zostanie przyznana 1 (jedna) nagroda (dalej „Nagroda”) przeznaczona dla 1 (jednego) laureata Konkursu (dalej „Laureat”), który wykonał zwycięskie Zadania Konkursowe.

Osoba, która zajmie 1. miejsce w Konkursie otrzyma nową torebkę Jacquemus Le Chiquito leather tote w kolorze czarnym 425€ (w przeliczeniu ok. 1989 zł) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, która nie zostanie wypłacona Laureatowi i zostanie przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego.

2. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi:

a) Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) Płatnikiem podatku wymienionego w pkt. 4 lit. a jest Organizator. Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od Laureata Nagrody kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Laureat otrzyma jedynie rzeczową część Nagrody, zaś kwota podatku zostanie pobrana odpowiednio ze wskazanego w § 5. pkt. 1 dodatkowego świadczenia pieniężnego

2. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani obrotowi handlowemu.

4. Warunkiem przekazania Nagrody Laureatowi jest przesłanie przez Laureata do Organizatora drogą elektroniczną nie później niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w wiadomości prywatnej na profilu Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/azzeal_com/: adresu e-mail Laureata, a następnie za pośrednictwem tego adresu e-mail na adres e-mail Organizatora: info@azzeal.com, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przesłanie niezbędnych danych do celów wysyłkowych i podatkowych, w tym danych kontaktowych:

a) imię i nazwisko;

b) adres korespondencyjny;

c) numer telefonu;

d) adres mailowy;

e) numer PESEL (dla celów podatkowych);

f) określenie Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń Laureata (dla celów podatkowych).

5. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku nieotrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w § 5 pkt 4 powyżej lub nieprzestrzegania warunków Regulaminu. W przypadku braku przesłania przez Laureata do Organizatora drogą elektroniczną nie później niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w wiadomości prywatnej na profilu Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/azzeal_com/ adresu e-mail Laureata Organizator powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa do Nagrody w komentarzu pod jego zgłoszeniem konkursowym na portalu www.instagram.com. W każdym innym przypadku nieprzestrzegania warunków Regulaminu Organizator powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną za pośrednictwem przesłanego przez Laureata adresu e-mail. W przypadku utraty przez Laureata prawa do Nagrody, przechodzi ona na rzecz Organizatora, który może wręczyć ją innemu Uczestnikowi zgodnie z Regulaminem. Organizator wskaże nowego Laureata Konkursu poprzez ogłoszenie na profilu Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/azzeal_com/ z podaniem nicku Laureata, którym Laureat posługuje się na portalu Instagram.

6. Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie maksymalnie 14 dni od daty przekazania danych Laureata, o których mowa § 5 pkt 4 powyżej. Nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego i posiada do niego pełne prawa autorskie,

b) osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania Konkursowego,

c) Zadanie Konkursowe nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231 ),

d) Zadanie Konkursowe nie narusza żadnych praw ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13) Prawo własności przemysłowej,

e) Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych osobowych

f) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Fundatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania Konkursowego.

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się regulaminem platformy społecznościowej Instagram (www.instagram.com).

 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu.

2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

3. Reklamacje i zastrzeżenia powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora, zdefiniowany w § 1.1 Regulaminu i zawierać dopisek „Reklamacja – Konkurs AZZEAL” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

5. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.

6. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.

 

§ 8 DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną na stronie https://azzeal.com/strona/2-polityka-prywatnosci.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a także jeśli istnieją, innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora, o której mowa w § 8 ust. 1.

3. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją Konkursu przetwarzane są:

a) w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody, rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami):

(i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),

(ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, przekazania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrywania reklamacji, do celów podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie,

(iii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator, Fundator, platforma społecznościowa www.instagram.com, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu,

(iv) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu,

(v) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres email, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie;

b) w celach marketingowych, a w związku z tym celem:

(i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

(ii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator, Fundator, platforma społecznościowa www.instagram.com, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu,

(iii) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody,

(iv) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres email, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie,

(v) Uczestnik nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

4. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu, w tym wydaniu Nagród i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Uczestnikom przysługują prawa do:

i) dostępu do swoich danych osobowych,

ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

v) przeniesienia danych osobowych,

vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem:

 AZZEAL ARKADIUSZ JANCZAK z siedzibą w Lublinie (adres: Nałęczowska 18A/148, 20-701 Lublin, Lubelskie), NIP 7131785181

telefon: +48 690 866 500, mail: info@azzeal.com.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2022 r.

2. Regulamin dostępny jest na Profilu Instagram Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie traci prawo do otrzymania Nagrody.

4. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.